VEDTÆGTER FOR GYMNASTIK KLUBBEN GYMNASTIK I GLOSTRUP.
§ 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Gymnastik i Glostrup, sædvanligvis forkortet til GIG.
Klubbens hjemsted er Glostrup Kommune.
Klubbens WEB adresse er Http://www.g-i-g.dk
§ 2. Klubbens formål.

Det er klubbens formål at dyrke gymnastik og skabe gode muligheder, der tilgodeser medlemmernes behov og interesse med udgang i et forpligtende fællesskab og det sociale liv i klubben.


§ 3. Medlemskab af organisationer.
Klubben er medlem af DGI Roskilde.

§ 4. Optagelse af medlemmer

Som aktivt eller passivt medlem af klubben, kan bestyrelsen optage enhver, som kan gå ind for foreningens formål og der har udfyldt indmeldelsesblanket. Optagelse af umyndige som medlemmer af klubben kræver samtykke fra forældreværge. Optagelse er gyldig, når kontingent er indbetalt til klubben.


§ 5. Kontingent

Klubbens kontingent fastsættes for ét år af gangen på den ordinære generalforsamling. Kontingentet opkræves forud for én sæson af gangen og er bindende for hele sæsonen.


§ 6. Udmeldelse – eksklusion

Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til klubben med 14 dages varsel. Er et medlem i kontingentrestance udover den af bestyrelsen fastsatte frist, kan fristen forlænges med yderligere 14 dage. Overskrides fristen, slettes vedkommende uden forudgående meddelelse. Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, den optages på ny som medlem af klubben, før vedkommende har betalt sin gæld til klubben.

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil. Beslutningen kræver dog, at et flertal af bestyrelsen stemmer herfor. Medlemmet kan kræve spørgsmålet om eksklusion afgjort på førstkommende ordinære generalforsamling.

Spørgsmålet om eksklusion skal optages som særskilt punkt på dagsordenen. Beslutningen er kun gyldig hvis 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.


§7. Bestyrelsen – valg

Bestyrelsens er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. Korrespondance og forhandling med offentlige myndigheder må finde sted, når formanden samtidig orienteres. Formand og kasserer skal være økonomiske myndige og tegner i fællesskab foreningen. Øvrige, der vælges til bestyrelsen, skal være fyldt 16 år. Ved valg til tillidsposter skal den pågældende være til stede eller forinden have afgivet skriftlig erklæring om villighed til at modtage valg. Bestyrelsen nedsætter de til klubbens drift nødvendige udvalg.


§8. Ordinære generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned, og indkaldes med mindst to ugers varsel med e-mail til medlemmer samt opslag på træningsstederne. Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 16 år; for medlemmer under 16 år har en forældre/værge pr familie stemmeret.

Stemmeret har dog kun medlemmer, der har været indmeldt i mindst 30 dage. Stemmeret kan kun udøves ved personlig fremmøde. Alle afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal, dog ikke eksklusion, vedtægtsændringer og klubbens ophør, se § 6, §12 og § 13. Der skal foretages skriftlig afstemning, blot ét medlem ønsker det. Dirigenten underskriver referat inden førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.


§9. Dagsorden
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:
1: Valg af dirigent
2: Valg af referent og stemmetællere.
3: Forelæggelse af bestyrelsens beretning.
4: Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
5: Fastsættelse af budget for indeværende år samt kontingent for næste sæson.
6: Behandling af eventuelt indkomne forslag.

7: Bestyrelsen består af fem personer, som vælges på generalforsamlingen med 2 på lige år og 3 på ulige år. Bestyrelsen konstituere sig selv med formand og kasserer.


8: Valg af bestyrelsessuppleant for 1 år.
9: Valg af revisor på ulige år.
10: Valg af revisor på lige år.
11: Valg af revisorsuppleant for 1 år.
12: Eventuelt.
§10. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes, når det flertal af bestyrelsen eller mindst 15 stemmeberettigede medlemmer skriftlig ønsker dette. Generalforsamlingen afholdes, senest en måned efter at begæringen er fremsat over for bestyrelsen, med skriftlig oplysning om det emne, der ønskes behandlet. Indkaldelsen, med oplysning om emnet, der ønskes behandlet, som til ordinær generalforsamling § 8. Afstemning som §8.


§ 11. Regnskab

Klubbens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Det revidere driftsregnskab og status, forsynet med påtegning af revisorerne, forelægges den ordinære generalforsamling.Foreningens formue anbringes i anerkendt pengeinstitut. Bestyrelsen underskriver regnskabet efter vedtagelsen på generalforsamlingen.


§12. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.


§13. Klubbens opløsning

Beslutning om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjeblik særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

Til denne beslutningsdygtighed kræves, at mindst 2/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, foretages en vejledende afstemning. Er denne for en nedlæggelse (ved simpelt stemmeflertal), indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor simpelt stemmeflertal afgør spørgsmålet.

Ved klubbens ophør tilfalder evt. formue m.m. en organisation for børn og unge i Glostrup kommune. Den sidste generalforsamling beslutter hvilken.
Vedtægterne er senest revideret d. 12. februar 2015